Raad van Toezicht

Stichting Eduvier Onderwijsgroep

Stichting Eduvier onderwijsgroep (nader te noemen: Eduvier) is de onderwijsinstelling voor (voortgezet) gespecialiseerd onderwijs en praktijkonderwijs in Flevoland voor kinderen en jongeren van 4 tot en met 20 jaar die gespecialiseerde onderwijsondersteuning nodig hebben vanwege een belemmering binnen het autistisch spectrum, ernstige gedragsproblematiek, psychiatrische problematiek of omdat zij moeite hebben met leren. Wij bieden onderwijs op de niveaus praktijkonderwijs, vmbo b/k, vmbo tl en havo/vwo.

Daarnaast verzorgen wij arbeidstoeleidingstrajecten voor jongeren uit onze doelgroep en voor jongeren die in het regulier onderwijs uitvallen en die een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben.

Ook verzorgt Eduvier training en scholing aan leerkrachten en begeleiders in het regulier en speciaal onderwijs. Het (voortgezet) gespecialiseerd onderwijs, het praktijkonderwijs en de begeleiding zijn gebaseerd op het ‘één kind - één plan’ principe. Leerlingen volgen een (individueel) onderwijstraject dat gericht is op het versterken van kennis en sociaal-emotionele vaardigheden, het kunnen hanteren van hun belemmering en het ontwikkelen van hun talenten. De focus ligt op wat leerlingen kunnen, op hun ambities, op hun ontwikkeling en op succeservaringen. Elke nieuwe dag biedt nieuwe kansen. Het doel is onze leerlingen voor te bereiden op een vervolgopleiding of werk en daarmee op een volwaardige plek in onze maatschappij.

Vacature Lid Raad van Toezicht

Vacatures

Ontwikkelingen

Eduvier heeft zich na een woelige periode in 2008 – 2010 ontwikkeld tot een organisatie:
• waar de kwaliteit van het onderwijs goed op orde is, onder andere blijkend uit de basisarrangementen van de inspectie voor het onderwijs voor nagenoeg alle scholen
• waar (onderwijs)ontwikkeling vanzelfsprekend is
• waar de personeelsleden met plezier en passie werken en gelegenheid krijgen zich verder te ontwikkelen en bekwamen
• die financieel gezond is.


Een gerespecteerde organisatie waar de externe partners, onder meer in de samenwerkingsverbanden passend onderwijs, vertrouwen in hebben en die zowel (voortgezet) gespecialiseerd onderwijs realiseert, als (regulier) praktijkonderwijs.
De realisatie van het Koersplan Expeditie Eduvier 2020, samen op reis bevindt zich in de afrondende fase, op dit moment doorlopen we gezamenlijk het strategietraject om de komen tot het koersplan voor Eduvier voor de periode 2021-2025.


De huidige bestuurder (voorzitter van het cvb) van Eduvier neemt per 1 april 2021 na tien jaar afscheid van Eduvier. Haar opvolgster is inmiddels benoemd en neemt per genoemde datum het stokje van haar over.
Na een aanvankelijke toename van het leerlingenaantal in de periode 2011 – 2018 is sindsdien sprake van afname van ons leerlingenaantal. De prognose voor de komende jaren is als gevolg van passend onderwijs krimp, zowel financieel als formatief.

Algemeen profiel

De Raad van Toezicht is maatschappelijk heterogeen samengesteld, de leden zijn complementair qua kennis, ervaring en netwerken en de RvT kent diversiteit tav de man/vrouw verhouding, de leeftijdsopbouw en culturele achtergrond.

 

De basiskwaliteiten van de Raad van Toezicht en zijn leden zijn:

• Brede maatschappelijke kennis en bestuurlijke ervaring in een complexe omgeving
• Ervaring als toezichthouder van een [onderwijs]organisatie
• Onpartijdig en onafhankelijk
• Herkenbaarheid en geloofwaardigheid in de ogen van de belangrijkste stakeholders
• Strategisch en analytisch denkvermogen
• Sterk ontwikkelde communicatieve vaardigheden
• Besluitvaardig, slagvaardig, oordeelvormend vermogen en constructief-kritisch
• Standvastig, maar bereid tot concessies en consensus; een teamspeler
• Affiniteit met en inlevingsvermogen in de opdracht van de Stichting en het (voortgezet) gespecialiseerd onderwijs en het praktijkonderwijs
• Bereikbaar en beschikbaar 
• Binding met Lelystad en Flevoland.

Verantwoordelijkheden en taken Raad van Toezicht

 • BurgerSupport logo
  Goed onderwijsbestuur
 • BurgerSupport logo
  Bestuurlijke inrichting
 • BurgerSupport logo
  Profiel van de identiteit van het onderwijs
 • BurgerSupport logo
  Toezicht op het Bestuur en de algemene gang van zaken
 • BurgerSupport logo
  Klankboord en advies
 • BurgerSupport logo
  Financiële regelingen vaststellen

Toezichthoudende taken

 • BurgerSupport logo
  Goedkeuren van (eventuele wijziging van) de statuten
 • BurgerSupport logo
  Goedkeuring van het strategische beleid
 • BurgerSupport logo
  Naleving van wet- en regelgeving
 • BurgerSupport logo
  De interne controle en risicobeheersing
 • BurgerSupport logo
  Benoeming, schorsing en ontslag van het Bestuur
 • BurgerSupport logo
  Het optreden als bevoegd werkgever van het Bestuur
 • BurgerSupport logo
  Aanwijzen en benoemen van de accountant en periodiek overleg met de accountant over de jaarrekening
 • BurgerSupport logo
  De maatschappelijke effecten en het maatschappelijke resultaat van de Stichting
 • BurgerSupport logo
  Het recht te beschikken over alle informatie aangaande de Stichting en haar bedrijfsuitoefening
Vacature Lid Raad van Toezicht

Klaas Wijma

Voorzitter Raad van Toezicht – Eduvier

"Stichting Eduvier Onderwijsgroep is de onderwijsinstelling in Flevoland die kinderen en jongeren met een (tijdelijke) ernstige gedragsbeperking, een stoornis in het autistisch spectrum of psychiatrische problematiek, dan wel met (ernstige) leermoeilijkheden in de leeftijd van 3 tot 20 jaar (en soms tot 27 jaar) onderwijst en begeleidt in een uitdagende leer- en werkomgeving.

Een omgeving waarin zij zich thuis en veilig voelen en waar zij hun zelfvertrouwen kunnen herwinnen. De Raad van Toezicht heeft Burger Support gevraagd om behulpzaam te zijn in het vinden van drie geschikte kandidaten voor de de Raad van Toezicht. (uiteenlopende expertise).
Marcel heeft ons hierbij op een voortreffelijke wijze geholpen. Voorbespreking over de vacatures, zoeken naar kandidaten, bespreken CV’s alsmede het voeren van gesprekken met de kandidaten, daar heeft Marcel een rol ingespeeld. Ook op dit vakgebied is Burger Support zeker aan te bevelen."

Marcel

Marcel Burger

Senior HR Adviseur en Commercieel Directeur
Verbinden van talenten blijft mensen-werk en gevraagd of ongevraagd denkt Burger Support met (potentiële) kandidaten en opdrachtgevers mee over hun toekomst.
“Exclusiviteit in carrières voor kandidaat en opdrachtgever”.
Burger Support team 23-11-20 zonderTommie+
×

Neem contact met ons op via Whatsapp.

× Chat met ons!